Der drives land- og skovbrug, og på de to godser er der.
Han blev blandt andet sammen med sin søn, der var mulat, blev dømt for tyveri i retten i Lejre.
Hans kone, der ikke kunne holde ud at vente på dommen druknede sig.Croix, der som Barn ved en Skibs Capitain Møller er ført herover, og for en 40 til 50 Aar siden af mig blev kiøbt; hvorefter jeg lod ham oplære i Kristendom og i de Kundskaber, som kunde giøre ham duelig til Opvartning og anden Tieneste.200 hektar naturområder, der.I 1534 blev gården hærget af oprørske fynske bønder under Grevens Fejde.Fra 1842 til sin død var han formand for sogneforstanderskabet i Sæby-Gjershøj og medlem af Roskilde Amtsråd, hvor han var initiativtager til oprettelse af Roskilde amtssygehus, opført 1855, og hvor han var formand for sygehusudvalget til sin død.Ved udgravninger på stedet i 1960-61 (foretaget af Nationalmuseet efter anmodning fra ejeren, civilingeniør Alex Christiani) fantes rester af disse tre tidligere borge.Bringer Bernstoff slot i erindring.
Rygård er på 377 hektar.I 1658 blev Rygård hærget af svenskerne.Hun skriver: "Min 4 gange tipoldefar Abraham Sortenstierne var slave på Ryegård hos Christian Frederik Rosenkrantz indtil 1802.Haffner begyndte i 1851, tidligere end mange andre, at sælge bondegårde til fæsterne og ophævede selv i 1844 gårdmandshoveri på Egholm, længe før det blev ophævet andre steder ved lov, og i 1849 ophævede han husmandshoveriet.General Haffner, der som nævnt har opført den nuværende hovedbygning, er den sidste af de betydningsfulde ejere af hele stamhuset Egholm, som besad fra 1829 til sin død i 1887.Vedligeholdes ved græsning af får, køer.Det nuværende senmiddelalderligeborganlæg blev anlagt i begyndelsen af 1500-tallet af rigsråd Johan Jørgensen Urne, han havde arvet gården efter sin far Jørgen Urne.Jens Omø Jensen, Holbæk: Min svigermor arbejdede på Ryegård slot i sin ungdom.I brevet kan man læse korrespondancen om hvorledes geheimeråd Frederik Christian Rosenkrantz, havde købt ham af en kaptajn Møller, som havde bragt ham til Danmark som slave fra oix.FCR Rosenkrantz fik lov til at tage Abraham Sortenstjerne og hans søn ud af fængsel og sende dem tilbage til oix.I 1590-erne blev der føjet to runde trappetårne i borggården til byggeriet.Et stykke af brevvekslingen kan læses her:Kiøbenhavn den 13' Martii 1802.
Rosenkrands, der også ejede Ryegård, hvor han boede, og selvom såvel faderen få år før og moderen 13 år før nedrivningen havde istandsat flere dele af slottet, således de to af spirene, blev slottet ikke skånet fra undergang.
I de kommende 76 år havde Egholm solliden slott derefter ikke nogen hovedbygning, før den senere ejer, general Wolffgang von Gaffner i 1841 lod opføre den nuværende hovedbygning, der er en enkel, hvidkalket klassicistisk bygning i to stokværk med sandstensrammer om døre og vinduer og flad tagafslutning.I 1915-22 blev Rygård restaureret arkitekterne Ivar Bentsen og Jens Ingwersen.
Havefacaden domineres af et fremspringende rundt midterparti, som.
Oktober 1919, og hvorefter Egholm var den første gård i landet, der udstykkedes efter denne lovs bestemmelser.